Regulamin

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO rabotaj.com

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia Usług drogą elektroniczną, za pośrednictwem serwisu internetowego rabotaj.com (zwanego dalej Serwisem Internetowym) przez Daniela Nowickiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „DALLMAX Daniel Nowicki” pod adresem ul. 11 Listopada 23AB/1D, 55-200 Oława, wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii pod numerem NIP: 9121227931 oraz REGON: 932646887, zwanego dalej Usługodawcą.

 2. Kontakt z Usługodawcą odbywa się:

   • poprzez adres poczty elektronicznej: kontakt@rabotaj.com;

   • za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie.

 1. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie i nieodpłatnie udostępniony przez Usługodawcę w witrynie internetowej rabotaj.com, w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili za pomocą systemu informatycznego, którym posługuje się Użytkownik.

 2. Wszelkie prawa do Serwisu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Serwisu, a także do formularzy, logotypów należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.

 3. Zabronione jest kopiowanie, powielanie, modyfikowanie, zwielokrotnianie czy rozpowszechnianie jakiejkolwiek części Serwisu, Usługi lub jej elementów bez uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy, poza przypadkami wyraźnie dozwolonymi przez przepisy obowiązującego prawa i Regulaminu. Usługodawca może podjąć kroki, w tym na drodze postępowania sądowego, w celu ochrony interesów swoich i Użytkowników.

 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zamieszczania na stronie internetowej Serwisu treści reklamowych dotyczących oferowanych usług, jak i towarów i usług osób trzecich, w formach stosowanych w sieci Internet. Korzystanie z takich ofert lub usług nie jest elementem Serwisu, a ich zasady określają odpowiednie podmioty trzecie.

 5. Niniejszy Regulamin określa w szczególności zasady korzystania z Serwisu Internetowego, rodzaje i zakres Usług, warunki świadczenia Usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie Usług oraz tryb postępowania reklamacyjnego.

 6. Usługodawca informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Użytkownika szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. By uniknąć ryzyka wystąpienia w/w zagrożeń, Użytkownik powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują ich wystąpienie, a w szczególności programy antywirusowe i zaporę sieciową typu firewall. 

 7. Zasady świadczenia w ramach Serwisu innych Usług, w tym Usług płatnych mogą określać dodatkowe regulaminy.

 1. DEFINICJE

Pojęcia użyte w niniejszym dokumencie mają następujące znaczenie:

Serwis Internetowy/Serwis – serwis internetowy dostępny w domenie rabotaj.com, którego właścicielem i administratorem jest Usługodawca, w ramach którego Użytkownicy mogą korzystać z Usług oferowanych przez Usługodawcę;

Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która może korzystać z Usług dostępnych w Serwisie;

Użytkownik Zarejestrowany – Użytkownik, który dokonał rejestracji w Serwisie. Z rejestracją i założeniem Konta może być związane zwiększenie uprawnień Użytkownika, zgodnie z informacjami prezentowanymi w Serwisie oraz zapisami niniejszego Regulaminu;

Pracownik – pełnoletni Użytkownik Zarejestrowany, będący osobą fizyczną, który dokonał rejestracji w Serwisie jako Pracownik;

Pracodawca – Użytkownik Zarejestrowany, będący Przedsiębiorcą, który dokonał rejestracji w Serwisie jako Pracodawca;

Ogłoszenie – czasowa publikacja informacji o poszukiwanych pracownikach, prowadzonych rekrutacjach lub inna zgodna ze specyfiką i charakterem Serwisu, dodana i prezentowana przez Pracodawcę;

Konto – przydzielona danemu Użytkownikowi część Serwisu, za pomocą której Użytkownik zarejestrowany może dokonywać określonych działań w ramach Serwisu. W Serwisie występują dwa rodzaje Kont – Konta dedykowane dla Pracodawców oraz Konta dedykowane dla Pracowników;

Konsument – Użytkownik będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego;

Przedsiębiorca – Użytkownik będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43[1] Kodeksu cywilnego;

Usługi – usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.);

Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, Nr 827);

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

Regulamin – niniejszy dokument.

 1. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Usługodawca w ramach Serwisu umożliwia Użytkownikom korzystanie ze świadczonych przez siebie Usług, a w szczególności możliwość przeglądania informacji i innych treści prezentowanych w Serwisie, jak również możliwość założenia Konta i korzystania z innych Usług dostępnych w Serwisie.

 2. Usługodawca w ramach Serwisu umożliwia Użytkownikom korzystanie ze świadczonych przez siebie Usług.

 3. Korzystanie z Serwisu może się odbywać wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

 4. Korzystanie z Serwisu Internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system, z którego korzysta Użytkownik, następujących minimalnych wymagań technicznych:

 • urządzenie z dostępem do Internetu,

 • dostęp do poczty elektronicznej,

 • przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej, Firefox w wersji 28.0 lub nowszej, Chrome w wersji 32 lub nowszej, Opera w wersji 12.17 lub nowszej, Safari w wersji 1.1. lub nowszej,

 • najnowsza wersja przeglądarki internetowej z włączoną obsługą plików Cookies i Java Script,

 • programu do odczytu plików w formacie PDF.

 1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu Internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet;

 1. Użytkownik ma prawo do korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Serwisu Internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego. Zabronione jest korzystanie przez Użytkowników z Serwisu lub Usług w sposób naruszający przepisy prawa, dobre obyczaje, dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy, a w szczególności zabronione jest:

 • dostarczanie i przekazywanie treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

 • korzystanie z Serwisu Internetowego w sposób zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

 • podejmowanie działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Serwisu Internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

 • korzystanie z Serwisu Internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych Użytkowników oraz dla Usługodawcy.

 1. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW

 1. Usługodawca w ramach Serwisu umożliwia Użytkownikom korzystanie ze świadczonych przez siebie Usług, a w szczególności możliwość przeglądania informacji, Ogłoszeń i innych treści prezentowanych w Serwisie, jak również możliwość założenia Konta i korzystania z innych Usług dostępnych w Serwisie.

 2. Użytkownik jest zobowiązany do:

 • korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem, dobrymi obyczajami, a także postanowieniami Regulaminu, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich,

 • wprowadzania w Serwisie danych zgodnych ze stanem faktycznym oraz informowania niezwłocznie o jakichkolwiek zmianach dotyczących przekazanych Usługodawcy danych.

 • niestosowania urządzeń, oprogramowania oraz metod mogących zakłócić działanie Serwisu,

 • niedostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 1. Użytkownik nie może prowadzić działań zmierzających do obciążania skrzynek odbiorczych innych Użytkowników czy Usługodawcy, a w szczególności nie jest dopuszczalne wysyłanie wiadomości reklamowych.

 1. Użytkownik nie może posiadać więcej niż jednego Konta przypisanego do jednego adresu poczty elektronicznej. Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont innych Użytkowników oraz udostępniać innym osobom możliwość korzystania z Konta, w tym ujawniać hasła dostępu do Konta.

 2. Usługodawca może rozwiązać Umowę z Użytkownikiem Zarejestrowanym, z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia. W tym celu Usługodawca przesyła Użytkownikowi Zarejestrowanemu wypowiedzenie na podany przez niego w Koncie adres e-mail.

 3. Użytkownik może korzystać z Usług Serwisu w okresie wypowiedzenia, o których mowa powyżej.

 4. W przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu, przepisów prawa lub dobrych obyczajów, Usługodawca może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym po uprzednim bezskutecznym wezwaniu Użytkownika do zaprzestania naruszeń.

 5. W przypadku rozwiązania Umowy odpłatnej w trybie natychmiastowym, o którym mowa w powyżej lub za pomocą wypowiedzenia, uiszczona przez Użytkownika płatność ulega zwrotowi w wysokości proporcjonalnej do niewykorzystanego okresu zamówionej Usługi, w którym nastąpiło rozwiązanie Umowy. W przypadku odstąpienia od umowy odpłatnej, płatność ulega zwrotowi w wysokości proporcjonalnie pomniejszonej o wykorzystany okres Usługi odpłatnej, po którym nastąpiło rozwiązanie Umowy. Przy czym zdanie poprzednie nie ma zastosowania do Użytkowników będących Przedsiębiorcami.

 1. USŁUGI

 1. Świadczenie Usług odbywa się na zasadach określonych w niniejszym dokumencie. Korzystanie
  z niektórych Usług Serwisu może wymagać założenia i posiadania aktywnego Konta w Serwisie.

 2. Usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników świadczone są nieodpłatne, chyba, że wyraźnie zaznaczono inaczej.

 3. Zakres Usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu obejmuje:

 • Nieodpłatne przeglądanie informacji w Serwisie, w tym przeglądanie Ogłoszeń oraz Profili Pracodawców;

 • Nieodpłatne założenie i prowadzenie Konta Pracownika;

 • Nieodpłatne założenie i prowadzenie Konta Pracodawcy;

 • Odpłatne umieszczenie Ogłoszenia w Serwisie;

 • Odpłatne Usługi dodatkowe dotyczące Ogłoszenia, zgodnie z informacjami w Serwisie;

 • Nieodpłatne świadczenie Usługi interaktywnego formularza umożliwiającego Pracownikowi przesłanie swojej odpowiedzi na Ogłoszenie prezentowane przez Pracodawcę w Serwisie (dalej jako: ,,Zgłoszenie”);

 • Usługi umieszczania komentarzy (opinii/wypowiedzi) w Serwisie;

 • Nieodpłatne świadczenie Usługi Newsletter;

 • Nieodpłatne udostępnienie interaktywnego formularza umożliwiającego kontakt z Usługodawcą.

 1. Usługodawca na stronach internetowych Serwisu prezentuje nieodpłatnie ogólne informacje, w tym o prowadzonej przez siebie działalności i funkcjonalnościach Serwisu, zamieszone przez Pracodawców Ogłoszenia oraz treści znajdujące się w ramach bloga (dalej jako: ,,Blog”). Umowa o świadczenie Usługi polegającej na przeglądaniu informacji nieodpłatnie udostępnionych w Serwisie, zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamknięcia przez Użytkownika strony internetowej Serwisu.

 1. Usługodawca świadczy Użytkownikom, chcącym poszukiwać pracy za pomocą Serwisu, Usługę polegającą na prowadzenia Konta Pracownika w Serwisie (dalej zwaną: „Usługą Konta Pracownika” lub „Konto Pracownika”). Natomiast Użytkownikom poszukującym pracowników i chcącym dodawać Ogłoszenia w Serwisie, zgodnie z jego charakterem oraz specyfiką oferowana jest Usługa polegająca na prowadzenia Konta Pracodawcy w Serwisie (dalej zwaną: „Usługą Konta Pracodawcy” lub „Konto Pracodawcy”). Warunki świadczenia Usług Konta Pracownika oraz Konta Pracodawcy są szczegółowo wskazane w pkt. VI Regulaminu.

 2. Usługodawca zapewnia Pracodawcom możliwość umieszczania w Serwisie Ogłoszeń. Umieszczanie Ogłoszeń, o którym mowa w zdaniu poprzednim, ma charakter odpłatny, jest ograniczone czasowo i ilościowo oraz świadczone jest w różnych wariantach, które różnią się pomiędzy sobą zakresem (dalej zwanych: „Pakietami”). Zasady Zamawiania oraz świadczenia Usług w ramach Pakietów uregulowano w pkt. VII Regulaminu.

 3. Usługodawca świadczy również dodatkowe Usługi odpłatne, wskazane w Serwisie, związane z Umieszczonym Ogłoszeniem. Do zamawiania Usług, o których mowa w zdaniu poprzednim, przepisy pkt. VII Regulaminu stosuje się bezpośrednio.

 4. Pracownik ma możliwość złożenia za pomocą formularza dostępnego w Serwisie odpowiedzi – Zgłoszenia na Ogłoszenie prezentowane przez Pracodawcę w Serwisie. Umowa o świadczenie Usługi Zgłoszenia zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zgłoszenia przez Użytkownika za pośrednictwem formularza.

 5. Pracownik ma możliwość umieszczania w Serwisie nieodpłatnie treści, w postaci indywidualnych i subiektywnych wypowiedzi odnoszących się m.in. do prezentujących w Serwisie swoje Profile Pracodawców. Pracownik ma też możliwość dodania oceny Pracodawcy, korzystając z funkcjonalności w Serwisie. Użytkownik ma możliwość umieszczania w Serwisie nieodpłatnie treści, w postaci indywidualnych i subiektywnych komentarzy odnoszących się treści Serwisu znajdujących w ramach Bloga.

 6. Usługa dodania komentarzy oraz ocen, o której mowa w ppkt. 9 powyżej jest dostępna wyłącznie dla Użytkowników zarejestrowanych w Serwisie i po zalogowaniu się do Konta.

 7. Usługa umieszczenia komentarza w Serwisie jest świadczona przez Usługodawcę nieodpłatnie. Użytkownik dodając w Serwisie jakiekolwiek treści oświadcza, że posiada wszelkie prawa do tych treści, a w szczególności autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne oraz prawa własności przemysłowej. Poprzez zamieszczenie komentarza Użytkownik wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie z tego komentarza oraz jego publikowanie przez Usługodawcę na stronach Serwisu, a także dokonywanie opracowań utworów w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83).

 8. Komentarze Użytkowników widoczne są dla wszystkich Użytkowników Serwisu.

 9. Użytkownik ma możliwość otrzymywania od Usługodawcy informacji handlowych w formie wiadomości przesyłanych na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej (Usługa Newsletter). W tym celu należy podać prawidłowy adres poczty elektronicznej. Użytkownik w każdym czasie może odwołać zgodę na przesyłanie informacji handlowych. Newsletter jest przesyłany przez Usługodawcę wyłącznie do Użytkownika, który dokonał subskrypcji.

 10. Użytkownik ma możliwość wysłania za pomocą formularza dostępnego w Serwisie wiadomości do Usługodawcy. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na udostępnianiu interaktywnego formularza kontaktowego jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości przez Użytkownika za pośrednictwem formularza.

 11. Usługodawca ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i promocji, których warunki każdorazowo zostaną podane na stronach internetowych Serwisu lub facebookowym fanpage’u Usługodawcy. Promocje w Serwisie Internetowym nie podlegają łączeniu, o ile Regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

 1. KONTO PRACOWNIKA, KONTO PRACODAWCY

 1. Użytkownik w celu założenia Konta Pracownika lub Konta Pracodawcy zobowiązany jest podać poprawne i prawdziwe dane wskazane jako obowiązkowe w Serwisie, w tym w szczególności adres poczty elektronicznej.

 2. Czynności zmierzające do zawarcia Umów o świadczenie Usług Serwisu, w tym w czynności zmierzających do rejestracji w Serwisie, mogą dokonywać jedynie osoby należycie umocowane do działania w imieniu Pracodawcy.

 3. Pracownik może zalogować się do Serwisu również za pośrednictwem konta na portalu społecznościowym Facebook. Pracownik, który loguje się przez konto na portalu społecznościowym Facebook upublicznia w Serwisie swoje imię i nazwisko wraz ze zdjęciem pobranym z Facebook. Te dane pozostają jednak wyłącznie na portalu Facebook, nie są zapisywane w Serwisie.

 4. Konto zawiera dane Pracownika lub dane Pracodawcy podane podczas zakładania Konta. Pracownik może uzupełnić i przechowywać w swoim Koncie dodatkowe informacje, m.in. związane z doświadczeniem zawodowym Pracownika, zgodnie ze specyfiką Serwisu, tworząc swoją wizytówkę (dalej zwaną: „Profilem Zawodowym”). Pracodawca może uzupełnić i przechowywać w swoim Koncie dodatkowe informacje, m.in. związane z działalnością Pracodawcy, zgodnie ze specyfiką Serwisu, tworząc swoją wizytówkę (dalej zwaną: „Profilem Pracodawcy”).

 5. Uzupełnienie przez Użytkownika Zarejestrowanego informacji, o których mowa w powyższym podpunkcie, jest dobrowolne.

 6. Pracodawca może przeglądać Profil Zawodowy Pracownika, który w ramach Serwisu złożył Zgłoszenie na Ogłoszenie tego Pracodawcy oraz Pracowników, którzy, za pomocą funkcjonaliści Konta, włączyli swój Profil Zawodowy do bazy Pracowników w Serwisie.

 7. Pracownik ma również możliwości umieszczenia w Koncie informacji zgodnych z charakterem i specyfiką Serwisu oraz oferowanych Usług w formie pliku PDF oraz umieszczania ich w przesyłanym Zgłoszeniu, korzystając z funkcjonalności dostępnych w Serwisie.

 8. Usługa prowadzenia Konta Pracodawcy w Serwisie Internetowym dostępna jest dla Użytkowników Zarejestrowanych jako Pracodawca, a Usługa Konta Pracownika dla Użytkowników Zarejestrowanych jako Pracownik. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego w Serwisie. Poprzez dokonanie rejestracji Konta, Użytkownik oświadcza, że dane podane przez niego w formularzu rejestracyjnym są prawdziwe i nie naruszają praw osób trzecich.

 9. Umowa o świadczenie Usługi Konta Pracodawcy lub Konta Pracownika w Serwisie Internetowym zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Użytkownika żądania usunięcia Konta lub skorzystania z przycisku „Usuń Konto” (dostępnego w funkcjonalnościach Konta dostępnych w Serwisie).

 1. OGŁOSZENIA

 1. W ramach Serwisu Usługodawca udostępnia Pracodawcy miejsce na stronie internetowej Serwisu, do Umieszczania w Serwisie odpłatnego Ogłoszenia o prowadzonej rekrutacji, poszukiwanym pracowniku, współpracowniku lub inne, zgodnie z tematyką i charakterem Serwisu oraz informacjami w nim prezentowanymi. Ogłoszenie dostępne jest dla wszystkich Użytkowników Serwisu.

 2. Zamieszczenie Ogłoszenia wymaga łącznego spełnienia następujących warunków:

 • posiadania aktywnego Konta Pracodawcy w Serwisie,

 • akceptacji Regulaminu,

 • poprawnego wypełnienia formularza Ogłoszenia,

 • dokonania płatności za wybrany prze niego Pakiet, w wysokości wskazanej w Serwisie.

 1. Pracodawca samodzielnie ustala treść Ogłoszenia, która powinna być zgodna ze stanem faktycznym oraz prawnym.

 1. Pracodawca ma możliwość edytowania treści Ogłoszenia w czasie trwania okresu jego publikacji.

 2. Ogłoszenie emitowane jest w Serwisie przez czas oznaczony wynikający z Pakietu wybranego przez Pracodawcę lub do chwili rozwiązania Umowy o świadczenie Usługi polegającej na dodaniu i publikacji Ogłoszenia przez którąkolwiek ze stron na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

 3. Umowy o świadczenie Usług zawartych w zamówionym Pakiecie lub innych o charakterze odpłatnym zawierane są na podstawie złożonego przez Użytkownika zamówienia, o treści zgodnej ze wskazanym Pakietem oraz niniejszym Regulaminem. Umowy te zawierane są na czas oznaczony tj. do czasu upłynięcia terminu, wyznaczonego przez okres trwania Pakietu wskazany w Serwisie.

 4. Usługodawca oferuje również w Serwisie dodatkowe Usługi odpłatne powiązane z publikowanymi w ramach Pakietów Ogłoszeniami, w tym w szczególności takiej jak graficzne wyróżnienie lub przesunięcie Ogłoszenia lub inne (dalej jako ,,Dodatkowe Usługi odpłatne”) – zgodnie z informacjami prezentowanymi w Serwisie. Zamówienie oraz płatność za Dodatkowe Usługi odpłatne odbywa się na zasadach wskazanych w niniejszym punkcie dla Pakietów, o ile wyraźnie nie wskazano inaczej.

 5. Informacje prezentowane w Serwisie, w tym informacje o możliwości zamówienia Pakietów lub Dodatkowych Usług odpłatnych stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

 6. Złożyć zamówienie na Pakiet i/lub Dodatkową Usługę odpłatną może wyłącznie zalogowany do Konta Użytkownik Zarejestrowany, a Pakiet, w ramach którego możliwe jest Umieszczanie Ogłoszeń przypisywany jest do Konta, z którego Użytkownik Zarejestrowany złożył zamówienie.

 7. W celu złożenia zamówienia Pakietu lub Dodatkowej Usługi odpłatnej Użytkownik Zarejestrowany wypełnia informacje oznaczone jako obowiązkowe w formularzu zamówienia Pakietu lub Usługi w Serwisie. Zamówienie zostaje złożone Usługodawcy przez Użytkownika w formie elektronicznej i stanowi ofertę zawarcia Umowy obejmującej świadczenie Usług objętych Zamówionym Pakietem lub Dodatkowej Usługi Odpłatnej wskazanej w zamówieniu. W momencie odpowiedzi Usługodawcy na ofertę Użytkownika Zarejestrowanego zostaje zawarta Umowa świadczenia Usług wskazanych w Pakiecie lub Dodatkowej Usługi odpłatnej, zgodnie z treścią informacji dostępnych na stronach Serwisu.

 8. Ceny Pakietów oraz Dodatkowych Usług odpłatnych podawane są w złotych polskim i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz inne opłaty.

 9. Usługodawca na stronach internetowych Serwisu informuje Użytkownika o terminie w jakim jest on zobowiązany dokonać płatności za zamówione Pakiety oraz Dodatkowe Usługi odpłatne. W przypadku braku płatności przez Użytkownika w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Usługodawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zapłaty z wyznaczeniem stosownego terminu może odstąpić od Umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.

 10. Płatność za zamówienie odbywa się za pośrednictwem operatora płatności elektronicznej. Świadczenie Usług objętych zamówieniem rozpocznie się po przesłaniu Użytkownikowi przez Usługodawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po otrzymaniu przez Usługodawcę informacji z systemu agenta rozliczeniowego o dokonaniu płatności przez Użytkownika.

 1. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 1. Użytkownik poprzez zamieszczenie w Serwisie jakichkolwiek treści, w tym w szczególności zdjęć, grafik, filmów, opisów i innych elementów w tym w ramach Ogłoszenia dodawanego i prezentowanego w Serwisie oraz w ramach prowadzonego przez niego w Serwisie Konta, udziela Usługodawcy nieograniczonej terytorialnie, nieodpłatnej, niewyłącznej, licencji do publikowania tych treści w Serwisie, na portalach społecznościowych, aplikacjach, widetach lub innych kanałach Usługodawcy bez ograniczenia czasowego i terytorialnego, modyfikowanie, tworzenie opracowań, wykorzystywanie, dystrybuowanie, uruchamianie, kopiowanie, wyświetlanie lub tworzenie na ich podstawie materiałów pochodnych. Licencję należy wypowiedzieć oświadczeniem woli o wypowiedzeniu licencji, złożonym zgodnie ze sposobem komunikacji przyjętym przez Usługodawcę w niniejszym Regulaminie (pkt I ppkt. 2).

 1. Pracownik umieszczający elementy graficznie lub inne elementy zawierające jego wizerunek w Serwisie, wyraża zgodę na wykorzystanie, w tym rozpowszechnianie, swojego wizerunku, zamieszczonego w Serwisie, w tym w szczególności w ramach Konta i jego publiczne udostępnianie w Serwisie oraz w sieci Internet, w celu świadczenia Usług przez Usługodawcę i dostarczania funkcjonalności Serwisu. Pracownik niniejszej zgody udziela nieodpłatnie.

 2. Pracodawca umieszczający w Serwisie lub w inny sposób przekazujący Usługodawcy elementy graficznie lub inne elementy zawierające znaki towarowe, logo, logotypy, nazwy oraz inne emblematy, udziela Usługodawcy nieodpłatnej, niewyłącznej i nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji, na korzystanie z nich do celów prowadzonej przez Usługodawcę działalności na następujących polach eksploatacji: utrwalanie, zwielokrotnianie dowolną techniką, wprowadzenie utworu do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej, publiczne wyświetlanie lub odtwarzanie w Internecie, a w szczególności na stronach internetowych Usługodawcy.

 3. Pracodawca wyraża zgodę na umieszczenie ww. danych w wykazie klientów Usługodawcy, dostępnym m.in. stronach internetowych Usługodawcy, w tym w Serwisie.

 1. REKLAMACJE W ZAKRESIE ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące Usług świadczonych w ramach Serwisu, a w szczególności ich niewykonania lub nienależytego wykonania.

 2. Reklamacje można zgłaszać pisemnie, w formie listu poleconego, na adres: „DALLMAX Daniel Nowicki”, ul. 11 Listopada 23AB/1D, 55-200 Oława, poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres e-mail: kontakt@rabotaj.com, bądź za pośrednictwem formularza kontaktowego.

 3. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię i nazwisko bądź nazwę firmy, adres zamieszkania lub siedziby, adres e-mail) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.

 4. Usługodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 30 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Użytkownika, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. W przypadku braków w reklamacji Usługodawca wezwie Użytkownika do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Użytkownika.

 1. Użytkownik będący Konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 • jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem a Usługodawcą.

 • jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży;

 • może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Użytkownikiem a Usługodawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej +48 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl; 

 • może również złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. 

 1. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Podane przez Użytkowników dane osobowe Usługodawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności, dostępną na stronach internetowych Serwisu.

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

   1. Regulamin jest dostępny w języku polskim.

   2. Wyłącznym źródłem zobowiązań Usługodawcy jest niniejszy Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

   3. Powielanie bądź publikowanie niniejszego Regulaminu lub jego części bez pisemnej zgody Usługodawcy jest zabronione.

   4. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. Wszelkie spory powstałe na gruncie niniejszego Regulaminu, w przypadku, gdy drugą stroną nie jest Konsument będą rozwiązywane przed sądem powszechnym właściwym ze względu na siedzibę Usługodawcy.

   5. Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie. O wszelkich zmianach każdy Użytkownik będący Konsumentem zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Serwisu zawierającej zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie. Konsumenci posiadający Konto zostaną dodatkowo poinformowani o zmianach wraz z ich zestawieniem na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. W razie, gdy Konsument posiadający Konto, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę w wiadomości mailowej na adres: kontakt@rabotaj.com, w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Brak akceptacji skutkuje rozwiązaniem umowy.

   6. Usługodawca może również przedstawić zmiany Regulaminu Użytkownikom posiadającym Konto do zapoznania się oraz akceptacji przy logowaniu do Konta Użytkownika. Jeżeli Użytkownik nie zaakceptuje zmiany Regulaminu umowa świadczenia usługi prowadzenia Konta ulega rozwiązaniu z chwilą z upływem 14 dni od tej odmowy akceptacji, chyba że w tym czasie Użytkownik dokonana akceptacji, z zastrzeżeniem ppkt. 6 powyżej.

   7. W sytuacji, o której mowa w ppkt. 7 powyżej zmienione zapisy Regulaminu obowiązują Użytkownika od dnia ich zaakceptowania.